Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

Bez zmian pozostaje również limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem.

17 % - Wolne zawody:
 • adwokat,
 • agent firm inwestycyjnych,
 • agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • biegły rewident,
 • broker reasekuracyjny,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • doradca podatkowy,
 • doradca restrukturyzacyjny,
 • felczer,
 • księgowy,
 • lekarz weterynarii,
 • makler papierów wartościowych,
 • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • rzeczoznawca budowlany,
 • tłumacz
14 % - wolne zawody oraz PKWiU z działu 86
 • architekt,
 • felczer,
 • fizjoterapeuta,
 • inżynier budownictwa,
 • lekarz dentysta,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • psycholog,
 • technik dentystyczny,

12 % - informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT,
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,
 • z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1),
 • przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),
 • przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0),

15 % - Przychody pochodzące ze świadczenia usług:
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0),
  • magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0),
  • parkingowych (PKWiU 52.21.24.0),
  • obsługi centrali wzywania radiotaxi (PKWiU ex 52.21.29.0),
  • pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0),
  • pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 • licencyjnych związanych z:
  • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
  • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
  • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
  • nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
  • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
  • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 • agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 • finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70),
 • z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • fotograficznych (PKWiU 74.2),
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 • przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
 • detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80),
 • z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0),
 • dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88),
  • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
 • ;